کشتی فرنگی قهرمانی آسیا| نوری و قاسمی منجزی طلایی شدند/ عبدولی و گرایی برنز گرفتند