قاسمی منجزی هم قهرمان شد/ کسب دومین طلا در روز نخست