اصلی‌های پرسپولیس دویدند، تمرین ویژه برای ذخیره‌ها