عنوان قهرمانی برای حسین نوری/ نخستین طلای شاگردان بنا ثبت شد