کشتی فرنگی قهرمانی آسیا؛ مردانی، تاب، گرایی، عبدولی و علیاری حریفان خود را شناختند