نامداری: اینکه خوب بازی کنیم اما برنده نشویم دیگر فایده‌ای ندارد/ هر بازیکنی از نیمکت‌نشینی ناراحت می‌شود