اظهارات غیرمسئولانه بازیکن سپاهان و دردسرهایی که به وجود آورد