مدال تاریخی بانوی رکابزن ایران در قهرمانی آسیا/ یزدانی برنز گرفت