کریمی: شاید از شانس بقا‌ی سپیدرود در لیگ ناراحت هستند/طوری رفتار کنیم که بدمان را نگویند