ارسال دومین محموله کمک‌های کسبه بازار تهران به سیل زدگان