بیمه سلامت: ضوابط ارائه دارو به بیماران‌ دیابتی تغییر نکرده است