معاون دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی: معامله قرن ‌طرحی برای بقای رژیم غاصب صهیونیستی ‌ا‌ست