نشان دادن قسمتی از بدن بیمار حتی با رضایت خودش “ممنوع” است