700 میلیارد ریال وجه گندم به کشاورزان استان بوشهر پرداخت شد