وزیران خارجه عراق و ترکیه هماهنگی بین دو کشور را بررسی کردند