ربابه صدر: ادامه دهنده راه امام موسی صدر هستیم

بیروت- ایرنا- ربابه صدر خواهر امام موسی صدر روز چهارشنبه تاکید کرد: امروز هم راه ما ادامه راه امام موسی صدر در لبنان است .