نجفی با مراجعه به پلیس آگاهی به قتل همسرش اعتراف کرد