۷۷۷ هزار راس دام در کردستان علیه بیماری آبله ایمن شدند