سخنگوی قوه قضاییه: اتفاق جدیدی درباره زندانیان مهریه رخ نداده است