کشف 2 شمش طلا به ارزش بیش از یک میلیارد در کفش یک مسافر