آغاز به کار سامانه تسهیل تولید از شنبه/اجرای آزمایشی در سه استان