امیر حیدری خبر داد: تولید انبوه تانک «کرار» در سال جاری