وزیر کشور: اولویت ما تعیین و پرداخت خسارت سیل و اسکان موقت است