دستور روحانی به استانداران برای آمادگی کامل در رویارویی با موج جدید بارندگی‌ها