“مراقبت در نظام سلامت” حلقه مفقوده سیستم بهداشت و درمان