متن مصوبه کمیسیون امنیت مجلس برای اقدام متقابل در برابر آمریکا