خانواده استاد مشایخی از سردیس قبلی راضی بودند/ سردیس جدید ۴ خرداد نصب می‌شود