ظریف با اساتید حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران دیدار کرد