ایران: سازمان ملل درقبال جنایت علیه غیرنظامیان سکوت کرده است