جنگ اقتصادی پیچیده‌تر از حمله نظامی است/ ناامیدی در دل ما راه ندارد