تنها راه برون‌رفت از موانع دشمن‌ اتکا به توان داخلی است