ظریف: تحریم های آمریکا نظم جهانی را نشانه گرفته است