ملت بار‌دیگر دشمنان‌را در‌جنگ‌اقتصادی پشیمان می‌کند