مسکو: ایرادی به اقدام اخیر ایران در کاهش تعهداتش ذیل برجام وارد نیست