وزارت دفاع آماده حضور در خرمشهر های فراروی انقلاب است