25 هزار فرصت شغلی برای ایثارگران در سال 97 فراهم شد