فضای مجازی در اشتغال و رونق تولید ملی تاثیرگذار است