تشکیل کمیته جذب سرمایه داخلی ومجوزایجادواحدرونق تولیدتصویب شد