معاون سابق وزیر نیرو: سازه ها نیاز به مهندسی مجدد دارد