نقوی حسینی:گزارش نقض حقوق بشردرآمریکاتقدیم هیات رییسه می شود