تولید خودرو در 6 ماه گذشته به سه برابر افزایش یافت