ظریف دستاوردها و چالش های سیاست خارجی را تشریح کرد