ادامه بررسی موادی ازطرح نحوه تشکیل اجتماعات وبرگزاری راهپیمایی ها