تاسیسات نفتی غرب کارون، دشت آزادگان و هور مغلوب در سیلاب است