صالحی:گزارش تعاملات در عرصه علوم و فنون هسته ای به رییس جمهوری ارائه شد