اتحادیه میهنی:برغم اقدام آمریکا روابط با ایران مستحکم می ماند