نماینده جدید دبیر کل سازمان ملل در امور عراق با ظریف دیدار کرد