پتروشیمی ایران تحریم‌پذیر نیست/ صادرات پتروشیمی افزایش یافت