تبریک رییس منطقه شرقی سازمان WHO به ایران برای حذف سرخک و سرخچه