سئول: مذاکره با آمریکا برای تمدید معافیت نفتی ایران ادامه دارد